معیارهای ارزیابی یک روش اندازه گیری تنش

چه روشی برای اندازه گیری انتخاب شود؟
برای برآورد تنش پسماند، روش های بسیار گوناگون با قابلیت ها و محدودیت های متفاوتی وجود دارند. انتخاب روش اندازه گیری، اهمیتی اساسی در درک وضعیت واقعی تنش در قطعه دارد.

برای ارزیابی یک روش اندازه گیری و مقایسه آن با روش های دیگر، باید فاکتورهای زیر در نظر گرفته شوند:

بحث و گفتگو

از اینکه دیدگاه خود را به اشتراک می گذارید، سپاسگزاریم.