تنش پسماند

تنش پسماند ، توزیع تنش داخلی حبس شده در داخل ماده است. این تنش ها حتی پس از برداشته شدن کلیه بارگزاری های خارجی ، در جسم باقی می مانند. این تنش ها نتیجه تلاش ماده برای رسیدن به تعادل، پس از اعمال تغییر شکل پلاستیک در آن هستند. تنش های پسماند عموما مضر شناخته می شوند و در شرایط حساس باید تمهیدات لازم برای به حداقل رساندن آنها انجام پذیرد. اندازه گیری یا برآورد تنشهای پس ماند در داخل قطعه، با دشواری های زیادی روبرو است. در سلسله مقالات پیش رو، تنش پسماند و روش های اندازه گیری آنها، به اجمال شرح داده شده اند.